Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immobile /i'məbail/  /'məʊbl/

  • Tính từ
    bất động