Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motionless /'məʊ∫nləs/  

 • Tính từ
  không cử động, không nhúc nhích
  stand motionless
  đứng im

  * Các từ tương tự:
  motionlessness