Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stationary /'stei∫ənri/  /'stei∫əneri/

 • Tính từ
  đứng yên
  để một chỗ
  a stationary crane
  cần trục để một chỗ (không di động)
  không thay đổi, đứng
  stationary population
  dân số không thay đổi

  * Các từ tương tự:
  Stationary point, Stationary state