Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Trạng thái tĩnh tại
    Một nền kinh tế sẽ ở trong trạng thái tĩnh tại khi sản lượng trong mọi giai đoạn được tiêu dùng hết trong giai đoạn đó