Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Điểm tĩnh tại
    Một điểm trên đồ thị mà ở đó độ dốc(tốc độ thay đổi) đối với BIẾN THIÊN ĐỘC LẬP bằng không, thường là giá trị cực đại hay cực tiểu của hàm đó