Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nặng nề
  the leaden atmosphere of the museum
  không khí nặng nề của viện bảo tàng
  moving at a leaden pace
  cất bước nặng nề
  có màu chì, xám xịt
  mây xám xịt báo hiệu trời mưa
  (cũ) bằng chì
  leaden pipes
  ống dẫn bằng chì