Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tù đọng (nước)
  water lying stagnant in ponds
  nước tù đọng trong ao
  đình đốn, trì trệ
  business was stagnant last month
  tháng trước việc buôn bán kinh doanh đã bị trì trệ

  * Các từ tương tự:
  stagnantly