Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soporific /,sɒpə'rifik/  

 • Tính từ
  gây ngủ
  a soporific drug
  thuốc [gây] ngủ
  a soporific speech
  bài nói nghe mà buồn ngủ
  Danh từ
  thuốc ngủ

  * Các từ tương tự:
  soporifically