Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tối tăm, ảm đạm
  a dreary winter day
  một ngày mùa đông ảm đạm
  (khẩu ngữ) nhàm chán, buồn tẻ
  dreary people leading dreary lives
  những con người buồn tẻ sống lay lắt buồn tẻ