Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đứng im, không thay đổi
  prices are rather static at the moment
  giá cả lúc này hầu như không thay đổi
  (lý) tĩnh
  static pressure
  áp lực tĩnh

  * Các từ tương tự:
  static electricity, Static expectations, static(al), statical, statically, statics