Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều (đgt số ít) (lý)
  tĩnh học
  Danh từ
  số nhiều
  âm tạp (radiô)