Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

static electricity /stætikilek'trisəti/  

  • Danh từ
    (lý)
    tĩnh điện