Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các kỳ vọng tĩnh
    Kỳ vọng rằng giá trị hiện tại của một biến số sẽ không thay đổi