Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  súng phòng không; hỏa lực phòng không
  (khẩu ngữ) sự chỉ trích kịch liệt
  the plans for the new tax have come in for a lot of flak
  kế hoạch về thuế mới đã bị chỉ trích kịch liệt

  * Các từ tương tự:
  flak jacket, flake, flake-knife, flakiness, flaky