Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atmospherics /,ætməs'feriks/  

  • Danh từ
    số nhiều
    âm tạp khí quyển