Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khó khăn
  do something without difficulty
  làm điều gì chẳn gặp khó khăn
  we had no difficulty [infinding the house
  chúng tôi tìm ra ngôi nhà chẳng khó khăn gì
  (thường số nhiều) điều khó khăn, điều trở ngại
  chị ta gặp nhiều khó khăn trong khi đi đường
  những khó khăn về tài chính