Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painfulness /'peinfəlnis/  

  • Danh từ
    sự đau; sự đau đớn; sự đau khổ