Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nguy hiểm bất ngờ; khó khăn bất ngờ
    hố bẫy (thú rừng)