Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arduousness /'ɑ:djʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự gian khổ, sự gay go