Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potato /pə'teitəʊ/  

 • Danh từ
  (số nhiều potatoes)
  khoai tây (cây, củ, món ăn)
  a hot potato
  xem hot

  * Các từ tương tự:
  potato chip, potato crisp, potato-box, potato-trap, potatory