Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không di chuyển được, không xê dịch được, bất động
    không lay chuyển được, kiên định (lập trường…)

    * Các từ tương tự:
    immovableness