Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interference /,intə'fiərəns/  

 • Danh từ
  sự can thiệp
  I don't want any interference from you
  tôi không muốn bất cứ sự can thiệp nào của anh
  (rađiô, máy tính) sự nhiễu
  (thể dục, thể thao, Mỹ) sự cản trái luật (chơi hốc cây…)