Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xâm nhập; không mời mà đến
  I don't wish to intrude, but could I talk to you for a moment?
  tôi không dám mời mà đến, nhưng liệu tôi có thể nói chuyện với ông một lúc được không?

  * Các từ tương tự:
  intruder