Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ở giữa, xảy ra ở giữa
  trong những năm ở giữa
  xảy ra gây trở ngại
  tôi sẽ đến nếu không có gì trở ngại
  can thiệp vào
  intervene in somebody's affairs
  can thiệp vào công việc của ai

  * Các từ tương tự:
  intervener