Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm gián đoạn, làm đứt quãng
  mối giao thương giữa hai nước bị gián đoạn vì chiến tranh
  quấy
  don't interrupt me while I'm busy
  đừng quấy tôi lúc tôi đang bận
  ngắt lời
  đừng có ngắt lời diễn giả ngay bây giờ, ông ta sẽ trả lời câu hỏi sau
  án ngữ, che khuất
  these new flats will interrupt our view of the sea
  những căn hộ mới này sẽ che khuất tầm nhìn của chúng ta ra biển

  * Các từ tương tự:
  interruptedly, interruptedness, interrupter, interrupteur, interruptible, interruption, interruptive, interruptor, interruptory