Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    gây hỗn loạn
    một đám đông người phản đối làm hỗn loạn cuộc mít tinh

    * Các từ tương tự:
    disruption, disruptive, disruptively