Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disruptively /dis'rʌptivli/  

  • Phó từ
    [một cách] gây hỗn loạn
    act disruptively
    hành động gây hỗn loạn