Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disruptive /dis'rʌptiv/  

 • Tính từ
  gây hỗn loạn
  a few disruptive students can easily ruin a class
  một số ít sinh viên phá quấy có thể dễ dàng phá hỏng một lớp học

  * Các từ tương tự:
  disruptively