Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interruptible /intə'rʌptəbl/  

  • Tính từ
    có thể làm gián đoạn được
    có thể làm ngắt lời được
    (điện học) có thể ngắt