Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sà lan
  thuyền rồng
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  xô đẩy
  thôi đừng xô đẩy [người ta] nữa
  barge about
  di chuyển chậm chạp nặng nề
  barge in (into) something
  xông vào
  tôi cố chặn không cho anh ta vào cửa, nhưng anh ta cứ xong vào
  đừng có chen ngang vào câu chuyện

  * Các từ tương tự:
  barge-pole, bargee, bargeman