Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít) sự tạm dừng, sự tạm ngưng
  công việc tạm ngưng khi máy bị hỏng
  sự dừng hành quân một lúc
  ga xép
  bring something (come) to a grinding halt
  call a halt
  xem call
  grind to a halt (standstill)
  xem grind
  Động từ
  [làm cho] tạm dừng
  viên sĩ quan cho binh lính tạm dừng nghỉ chân

  * Các từ tương tự:
  halter, halterbreak, haltere, halting, haltingly