Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

halter /'hɔ:ltə[r]/  

 • Danh từ
  dây đầu (ở ngựa, để dắt hoặc buộc nó)
  dây thắt cổ
  (cũng halter-neck) cái yếm (của nữ)

  * Các từ tương tự:
  halterbreak, haltere