Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều halteres
    (thể thao) quả tạ