Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discontinue /,diskən'tinju:/  

  • Động từ
    ngừng, đình chỉ
    tuyến xe lửa địa phương đã đình chỉ từ năm 1958