Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cessation /se'seiʃn/  

  • Danh từ
    sự dừng, sự ngừng, sự đình, sự chấm dứt
    cessation of hostilities
    sự đình chiến