Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stoppage /'stɒpidʒ/  

 • Danh từ
  sự ngừng việc ở nhà máy (thường là do đình công)
  sự hủy, sự rút lại
  stoppage of leave
  sự hủy kỳ nghỉ phép (trong quân đội, coi như một hình phạt)
  sự tắc
  a stoppage in a gas pipe
  sự tắc ống dẫn ga
  stoppages
  (số nhiều)
  tiền khấu vào lương (do chủ thực hiện để trả bảo hiểm…)