Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngập ngừng
  speak in a halting voice
  nói với giọng ngập ngừng

  * Các từ tương tự:
  haltingly