Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haltingly /'hɔ:ltiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngập ngừng
    speak haltingly
    nói ngập ngừng