Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ from)
  ngừng, thôi
  quan tòa bảo anh ta thôi không hăm dọa vợ nữa

  * Các từ tương tự:
  desistance