Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interrupter /intə'rʌptə/  

  • Danh từ
    người gián đoạn
    người ngắt lời
    (điện học) cái ngắt (điện)