Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interruptive /intə'rʌptiv/  

  • Tính từ
    để gián đoạn
    để ngắt lời