Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interruptor /intə'rʌptə/  

 • Danh từ
  người gián đoạn
  người ngắt lời
  (điện học) cái ngắt (điện)

  * Các từ tương tự:
  interruptory