Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interruptedly /intə'rʌptili/  

  • phó từ
    gián đoạn, đứt quãng