Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ chuông hòa âm
  tiếng chuông hòa âm
  the chime of church bells
  tiếng chuông hòa âm nhà thờ
  Động từ
  reo (chuông), đổ (chuông)
  chuông nhà thờ lớn đổ hồi
  đánh chuông chỉ giờ (nói về đồng hồ)
  đồng hồ nhà thờ đánh chuông báo nửa đêm
  chime in [with something]
  (khẩu ngữ) ngắt lời, xen ngang
  anh ta cứ xen ngang câu chuyện bằng những ý kiến riêng của mình
  chime [in] with something
  (khẩu ngữ) phù hợp, khớp với
  it's good that your plans chime [inwith ours
  kế họach của các anh khớp với kế họach của chúng tôi, thật là tốt lắm

  * Các từ tương tự:
  chimer, chimera, chimera, chimaera, chimere, chimerical, chimerically