Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interrupteur /,intə'rʌptə[r]/  

  • Danh từ
    cái ngắt điện
    người ngắt lời