Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interruptedness /intə'rʌptidnis/  

  • Danh từ
    tính chất gián đoạn, tính chất đứt quãng