Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trôi qua (thời gian)
    ba năm đã trôi qua kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần cuối