Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interpose /,intə'pəʊz/  

 • Động từ
  đặt xen vào giữa
  thân hình to lớn của anh ta án ngữ cửa sổ, khiến tôi nhìn ra ngoài không thấy gì cả
  nói xen vào, ngắt lời
  sao anh biết được điều đó thế? Ông ta ngắt lời

  * Các từ tương tự:
  interposer