Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intercede /,intə'si:d/  

 • Động từ
  can thiệp giúp (ai), nói giùm (ai)
  intercede between A and B
  đứng ra làm trung gian hòa giải giữa A và B

  * Các từ tương tự:
  interceder