Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt phải chịu, bắt phải theo, sáp đặt
  obtrude one's opinion on (uponothers
  bắt người khác phải theo ý kiến của mình
  nó cứ dai dẳng tự áp đặt mặc dù chúng tôi cố tống khứ nó đi

  * Các từ tương tự:
  obtruder